TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Javni natječaj Imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli

  • Napisao/la mharapin

 


KLASA: 023-05/17-23/03

UR.BROJ:2135-02-17-01

Kraljevec na Sutli, 05.07.2017.

 

            Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61/11.), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10), Uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 125/14), članka 4. i 7. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli (KLASA: 021-05/15-09/01, UR.BROJ: 2135-02-15-01 od 15.04.2015. godine) i Planom prijma u službu u Općinu Kraljevec na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj: 9/17.) načelnica Općine Kraljevec na Sutli raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

            za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica).

            Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

a) magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera s najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili

b) sveučilišni prvostupnik, odnosno stručni prvostupnik struke s najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

c) organizacijske sposobnosti,

d) komunikacijske vještine,

e) položen državni stručni ispit,

f) poznavanje rada na računalu.

            Na temelju članka 1. Uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 125/14), kandidati koji imaju stručnu spremu navedenu u točki b) natječaja, bit će razmatrani za prijem u radni odnos samo u slučaju da se na natječaj ne prijavi nijedan kandidat sa stručnom spremom navedenom u točki a).

            Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a bez položenog državnog stručnog ispita, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od prijma u službu.

            Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti prema posebnim propisima.

            U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11.).

            Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

            Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Općine Kraljevec na Sutli, www.kraljevecnasutli.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

            Na web stranici www.kraljevecnasutli.hr i oglasnoj ploči općinske uprave objavit će se za vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

            Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su se pri prijavi na oglas, pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tome uzevši u obzir da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno se prilaže:

a) životopis

b)dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

c) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

d) dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

1) elektornički zapis ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te

2) preslike ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (moraju sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

e) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci (čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj86/08. I 61/11.),

f) dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,

g) izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/8. i 61/11.),

h) ako se kandidat poziva na pravo prednosti, isto mora dokazati odgovarajućom potvrdom ili uvjerenjem te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

            Svi navedeni dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku, a nakon prijma u službu izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja tražene dokumente u izvorniku ili ovjrenom presliku.

            Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

            Nepravovremene i nekompletne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nekompletnih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

            Osobe koje podnesu nepravovremene ili nekompletne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

            Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

            Na web-stranici Općine Kraljevec na Sutli www.kraljevecnasutli.hr i na oglasnoj ploči    Općine Kraljevec na Sutli bit će objavljeno vrijeme održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

            Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: "Prijava na natječaj za radno mjesto – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kraljevec na Sutli – ne otvaraj", na adresu: Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49 294 Kraljevec na Sutli.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

            Načelnica

Općine Kraljevec na Sutli

 

      Danijela Pongrac

GORNJI ČEMEHOVEC - RADOVI NA CESTI

  • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

Završeni su radovi asfaltiranja na dijelu dionice u Gornjem Čemehovcu, na samom pružnom prijelazu koji je radi ulegnuća i odrona predstavljao problem.

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

  • Napisao/la Općina Kraljevec na Sutli

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI raspisuje NATJEČAJ za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017.


1. Pravo natjecanja imaju učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području Opdine Kraljevec na Sutli koji ne koriste drugu stipendiju.
2. Dodjeljuje se 5 novih učeničkih i 1. nova studentska stipendija.

Dokumentacija:

Poziv

Obrazac Zahtjeva

Izjava

Izjava članova obitelji

 

The Best bookmaker bet365