JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Uredovno vrijeme Općine
ponedjeljak – petak: 7:00-15:00h
Radno vrijeme sa strankama: 8:00 do 14:00 sati
Ivica Slavec – referent    099/ 3554 – 521
Dragutin Postružin – komunalni radnik 099 / 3554 – 524
Darko Babić – komunalni redar  098 / 933 7956
Uredovno vrijeme na području Općine – svaku srijedu od 08:00 do 15:00 sati

PROPISI I DOKUMENTI

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada općine Kraljevec na Sutli

STATUT OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

Plan Gospodarenja otpadom Općine Kraljevec na Sutli za razdoblje 2017. – 2022. godine

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine KRALJEVEC NA SUTLI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave http://www.zakon.hr/z/411/Zakon-o-financiranju-jedinica-lokalne-i-podru%C4%8Dne-(regionalne)-samouprave

Zakon o lokalnim izborima http://www.zakon.hr/z/559/Zakon-o-lokalnim-izborima

Zakon o političkim strankama http://www.zakon.hr/z/549/Zakon-o-politi%C4%8Dkim-strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe http://www.zakon.hr/z/443/Zakon-o-financiranju-politi%C4%8Dkih-aktivnosti-i-izborne-promid%C5%BEbe

Zakon o sprječavanju sukoba interesa http://www.zakon.hr/z/423/Zakon-o-sprje%C4%8Davanju-sukoba-interesa

Zakon o pravu na pristup informacijama http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

 

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi http://www.zakon.hr/z/259/

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi http://www.zakon.hr/z/290/Zakon-o-pla%C4%87ama-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

Zakon o raduhttp://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu

Zakon o općem upravnom postupku http://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku

 

Zakon o proračunu http://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu

Zakon o javnoj nabavi http://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

Zakon o koncesijama http://www.zakon.hr/z/157/Zakon-o-koncesijama

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora http://www.zakon.hr/z/513/Zakon-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora

Zakon o poticanju malog gospodarstva http://www.zakon.hr/z/527/Zakon-o-poticanju-razvoja-malog-gospodarstva

Zakon o trgovini http://www.zakon.hr/z/175/Zakon-o-trgovini

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti http://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti

 

Zakon o komunalnom gospodarstvu http://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstvahttp://www.zakon.hr/z/238/Zakon-o-financiranju-vodnoga-gospodarstva

Zakon o vodama http://www.zakon.hr/z/124/Zakon-o-vodama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji http://www.zakon.hr/z/153/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju-i-gradnji

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama http://www.zakon.hr/z/486/Zakon-o-postupanju-s-nezakonito-izgra%C4%91enim-zgradama

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_98_2175.html

Zakon o cestama http://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-javnim-cestama

Zakon o održivom gospodarenju otpadom http://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-odr%C5%BEivom-gospodarenju-otpadom

Zakon o zaštiti okoliša http://www.zakon.hr/z/194/Zakon-o-za%C5%A1titi-okoli%C5%A1a

Zakon o grobljima http://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

Zakon o poljoprivrednom zemljištu http://www.zakon.hr/z/133/Zakon-o-poljoprivrednom-zemlji%C5%A1tu

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda http://www.zakon.hr/z/540/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-elementarnih-nepogoda

 

Zakon o zaštiti i spašavanju http://www.zakon.hr/z/163/Zakon-o-za%C5%A1titi-i-spa%C5%A1avanju

Zakon o zaštiti od požara http://www.zakon.hr/z/349/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-po%C5%BEara

Zakon o vatrogastvu http://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu

 

Zakon o socijalnoj skrbi http://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi http://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

Zakon o sportu  http://www.zakon.hr/z/300/

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI